♦  فصل راهبردهای حل مسئله

•   راهبرد رسم شکل           

•   راهبرد الگوسازی (جدول نظام دار) 

•   حذف حالات نامطلوب

•  چگونه ریاضی یاد بگیریم    

•   راهبرد الگویابی                              

•   راهبرد زیرمسئله سازی

•  راهبرد حل مسئله ساده تر

•   راهبرد روش های نمادین                  

•   راهبرد حدس و آزمایش

•  مسئله چوب خط ها         

•   مرور راهبرد ها
 

با تشکر از وب سایت های گروه ریاضی خمیر + وب سایت ریاضی7